Lagerbeskatning

Udkast til ny lovgivning

Sider

Udkast til den kommende lov – “Lagerbeskatning” (som den ser ud nu ?)

(september 2021)
 

(0) BAGGRUND

Med de nugældende skatteregler kan ejendomsinvestorer placere deres ejendomsinvesteringer i datterselskaber (et A/S eller ApS) – f.eks. en ejendom i hvert datterselskab – og når så en ejendom ønskes solgt – sælge datterselskabet (i stedet for selve ejendommen), og derved undgå at betale skat af en eventuel tilvækst i ejendommens værdi, samt at der sker genbeskatning af tidligere foretagne skattemæssige afskrivninger.

 

 

Hvorfor reglerne har været indrettet på den måde i lang tid – kan muligvis skyldes – at myndighederne/politikkerne har været tilfreds med, at der ultimativt sker beskatning når overskuddet hæves ud af ejendomsinvesteringsselskaberne af den danske privat investor (som typisk beskattes med 42 % på det tidspunkt).

 

 

“Problemet” med de nugældende skatteregler som – i sagens natur – tillige anvendes af udenlandske kapitalfonde, er at retten til at foretage “slutbeskatning” af disse investorer reguleres i henhold til de 

dobbeltoverenskomstbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med en lang række lande. I disse – cross border – beskatningsaftaler gælder det ofte at slutbeskatningen opgøres og foretages i ‘moderselskabets’ hjemland.

 

(1) POLITISK PROCES
Den politiske proces omkring den ny lovgivning har faktisk været undervejs i flere år (fra 2017/2018) – tillige henover et regeringsskifte – og indgrebet nyder bred opbakning i folketinget. Fra politisk side ønsker man – forståeligt nok – at sikrer sig at der betales skat af værdigevinster der opnås ved investering i udlejningsejendomme i Danmark. 
 
Det må derfor forventes at loven vil blive vedtaget, i en eller anden form.

Meldingen fra ED og andre interessegrupper er, at processen politisk er langt fremme og man må indstille sig på at lovgivningen med stor sandsynlighed vil blive vedtaget tæt på den form den foreligger i nu. Flere aktører har ellers forsøgt at fremføre, at staten i stedet for en løbende beskatning af (ikke likvide) regnskabsmæssige posteringer, burde vedtage en “tvunget” beskatning af selskabsinvestorer – ligesom det kendes fra f.eks. K/S-investorer, som fungerer upåklageligt – og som sikrer en egentligt beskatning af ejendomsavancen finder sted, herunder på et tidspunkt, hvor der er likviditet til stede.

 

Forlydender er, at regeringen – fsva. de udenlandske investorer – er nervøs for, at ejendomsavancebeskatningen ikke altid/sjældent vil finde sted i Danmark pga. de indgåede dobbeltoverenskomstbeskatningsaftaler, som ofte bestemmer at retten til at opgøre og afregne realisationsbeskatning i moderselskabets hjemland (dette kan variere fra aftale til aftale).

 

Et overset moment ved den foreslåede lovændring, er at den skattemæssige afskrivningsret for de berørte ejendomme tilsyneladende bortfalder. Det er indtil videre fløjet under radaren for de fleste. Konsekvensen vil for nogle investorgrupper være at investering i den pågældende ejendomstype ikke vil kunne ske på samme vis som tidligere og/eller ikke være interessant efterfølgende. 

 

 

Skatteministeriet forventer at sende et lovforslag i høring i 2022.

 

Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.


(2) OMFATTEDE EJENDOMME/INVESTORER

Alle udlejningsejendomme er i udgangspunktet omfattet af lovændringen. 

 

Følgende vil dog blive undtaget:

 

  1. Personligt ejede ejendomme,
  2. Ejendomme som benyttes af ejer selv (som domicil, produktionsvirksomhed, lager, hoteldrift etc.) og
  3. Ejendomme beliggende i udlandet
 
Endvidere indføres en bundgrænse på MDKK 100. 
Bundgrænsen forventes at skulle opgøres på selskabs-/koncern niveau, eller med andre ord “på sambeskatnings-niveau”. Ejer en investor flere selskaber (herunder dele af), der sammenlagt overstiger bundgrænsen i værdi forventes den pågældende investor at blive omfattet af de nye regler. 
Hvorvidt en hovedaktionær, som ejer to ejendomskoncerner, som hver har ejendomme for eksempelvis DKK 75 mio. vides ikke.
 
 

(3) MANGE UAFKLAREDE FORHOLD

(3.1) Indgangsværdien:

Hvorledes “Indgangsværdien” pr. 1. januar 2023 skal opgøres kan blive et væsentligt usikkerhedsmoment. Dvs. den værdi ejendommen har den dag hvor de nye skatteregler træder i kraft. På baggrund af ejendommens værdi forventes en udskudt skat opgjort, som herefter vil ligge fast i alle efterfølgende år. Hvorvidt denne udskudte skat vil forfalde til betaling ved næst komne salg af ejendomsselskabet er uklart. En del taler for at den pågældende saldo ikke forfalder til beskatning ved efterfølgende overdragelser af ejendomsselskabet (medmindre skatteministeriet direkte planlægge en “kombi-model”, hvor der både vil skulle betales aconto skat løbende, samt at Udskudt Skat-rest saldi “renses endeligt ud” ved efterfølgende salg 😐).

 

De berørte ejendomsinvestorer vil i udgangspunktet være interesseret i en så høj indgangsværdi som muligt, for derved at begrænse den efterfølgende løbende beskatning, samt – ikke mindst – sikre en så høj som mulig udskudt skat pr. 31. december 2022, som muligvis aldrig kommer til beskatning. 

 

Det forventes I udgangspunktet at det vil være de regnskabsmæssige værdier fra årsregnskabet – opgjort efter et markedsprincip – som vil blive lagt til grund for skatteberegningen. Dvs. at det i udgangspunktet er investor selv, som skal fastsætte  værdien af ejendommen ultimo 2022. For at understøtte værdiansættelsen, vil det formentligt være fornuftigt at få en (eller måske endda to) uafhængige ejendomsmæglere til at understøtte den opgjorte vurdering.  

 

Det forventes at investor tilpligtes nøje at redegøre for det anvendte vurderingsprincip pr. den 1. januar 2023, idet skatteministeriet formentligt vil forudsætte, at princippet de efterfølgende år vil blive anvendt på eksakt lignende vis. 

 

Hvis investor eksempelvis pr. den 1. januar 2023 har anvendt et princip, som har resulteret i en værdiansættelse i den høje ende, må investor derfor forvente, at princippet vil skulle forsættes uændret – dvs. med de “høje” værdier. Alt andet lige medfører dette højere tilvækstværdier i de efterfølgende år, end hvis der fra start var anlagt en mere forsigtig værdiansættelse :-|. 

Investor får formentligt vanskeligt ved – pludselig – fra 2024 og fremefter at anlægge et regnskabsmæssigt mere konservativt view på sine aktiver.

 

(3.2) Den udskudte skat pr. 31. december 2022:

Den opgjorte udskudte skat pr. den 31. december 2022 kommer formentligt til, at være en “gratis” evigtvarende finansiering (uden hæftelse –  og tilmed udstedt af den danske statskasse), som den til enhver tid værende ejer af ejendomsselskabet vil kunne drage fordel af. 

 

Som redegjort for på andre under sider til denne omkring “Lagerbeskatning” vil nogle investorer formentligt gå langt for at opnå en så høj Indgangsværdi pr. den 1. januar 2023, idet den udskudte skat har en enorm betydning for ejendommes værdiansættelse.

 

 

(3.3) Fradrag for tab:

Det tyder på at tab ikke blot vil kunne fradrages i lignende fremtidige indtægter, men vil kunne fratrækkes ved opgørelsen af den ordinære skattepligtige indkomst. 

Dette er i øvrigt netop argumentet for at retten til at foretage skattemæssige afskrivninger forsvinder: “Opnår investor tab når ejendommen når den sælges, får investor jo blot fradraget på dette tidspunkt“.

 

Hvorvidt investor opnår mulighed for at fratrække tab i ejendommens værdi ned under Indgangsværdien er  tvivlsomt. Konsekvensen bliver nok nærmere, at saldoen på den udskudte skat reduceres (og derfra måske ikke kan stige igen…).

 

 

(3.4) Andre væsentlige uafklarede forhold:

  • Hvorvidt K/S- og P/S-ejede ejendomme – ejet personligt – berøres, er usikkert. Hvis K/S’er eksempelvis fritages må man formode at der vil ske en omgående trafik fra etablering af ejendomsinvesteringer i selskabsform til kommanditselskabsform. Men kan skattemyndighederne sidde det overhørigt ? Næppe.
  • Fsva. delvist selv benyttede ejendomme, vil der formentligt skulle foretages en relativ opdeling af disse ejendomme.
  • Hvorvidt ejendomsudviklingsselskaber løbende forpligtes til at medtage en forventet værditilvækst på selvangivelsen – eller får lov at afvente beskatning, indtil f.eks. der er udstedt ibrugtagningstilladelse, bygningen faktisk ibrugtages, eller afhændes – vides ikke [PS: frem til Skæringsdatoen for den ny lovgivning vil Projektudvikleren formentligt være interesseret i at kunne tage mest muligt med af værditilvæksten (=udskudt skat], men efter Skæringsdatoen, gerne vente til det senest mulige tidspunkt….
  • Det vides p.t. ej heller ikke om regelændringen kun får virkning for ejendomme erhvervet efter den 1. januar 2023, eller hvorvidt regelændringen også får virkning for alle de berørte ejendomsinvestorer uanset investeringstidspunktet. Det mest sandsynlige, er nok at reglerne får fuld virkning fra den 1. januar 2023, for alle de berørte ejendomme/investorer, uanset anskaffelsestidspunktet.
 
 

Når lovgivningen er endelig vedtaget er det store spørgsmål.

 

 

Vælger skatteministeriet:

 

 

(1) En løbende årlig beskatning af værdireguleringerne i årsregnskabet ?

 

(med alle de administrative problemer der ligger heri)

 

ELLER

 

(2) En “slutbeskatningsmodel” ved salget af ejendommen/selskabet, som den som kendes for kommanditselskaber ?