Flintholm Kollegiet ApS

Status: Solgt 2017

Salgspris

DKK 300 mio.

Anskaffelsessum

DKK 200 mio. (2009 & 2021)

Akk. indtjening

DKK 100 mio.

Anskaffelsessum

Den største del af værditilvæksten kommer fra projektudviklingen af de to kollegie bygninger. En mindre del fra driftsresultaterne.

Nettoafkast

DKK 11,8 mio.

Nettoafkast (2017)

Lejeindtægter DKK 14,2 mio. (DKK 1.675 pr. m²). Driftsudgifter ca. DKK 2,375 mio. (DKK 280 pr. m²).

Bruttoareal

ca. 8.500 m²

Benyttelse

Flinholm I udgør 4.950 m² og indeholder 116 ungdomsboliger. Flinholm II udgør 3.550 m² og indeholder 92 ungdomsboliger.

Wind Ejendommes andel : 50%

Afhændede projekter

Historik


FLINTHOLM I


Overtagelse af projektet

Det “tomme” projektselskab – navngivet Abildgaard Kollegiet  – som netop havde (1) modtaget tilsagn om statsstøtte til opførelse af et kollegium med 117 ungdomsboliger, og (2) var tæt på at indgå en grundkøbsaftale med Frederiksberg Kommune, om køb af en byggegrund, blev erhvervet af Wind Ejendomme i maj 2005. 


Design af byggeriet

Wind Ejendomme var via Leif Hansen Bygherrerådgivning blevet inviteret til et møde med den daværende ejer at selskabet. Ved selve mødet blev der indgået aftale om køb af projektet for DKK 4-5 mio.


På samme tid indgik projektselskabet en Totalrådgiveraftaler (sammen med nabokollegiet, “Heedorff Kollegiet”, som ligeledes havde modtaget statsstøtte til opførelse af et mindre kollegium) med et ingeniørfirma, omkring den overordnede styring af projekterings- og byggefase (herunder styring af arkitektfirmaet på sagen).  


Efter et meget uheldigt forløb med en varighed på et til to år valgte Wind Ejendomme, at udtræde af dette samarbejde, pga. en – efter Wind Ejendommes opfattelse – meget uheldig styring af projekteringsfasen, hvor det blandt andet – i flere omgange – ikke lykkedes for totalrådgiverfirmaet, at få fremsendt tilfredsstillende dokumentation for byggeriets karakteristika til Socialstyrelsen, som var den myndighed som førte tilsyn med at byggeriet blev opført i overensstemmelse med premisserne for tilsagnet om statstilskud, samt lovgivningen i øvrigt. 


På et tidspunkt i processen med at opnå godkendelse af projektet hos Socialstyrelsen – før byggestart kunne gå i gang – havde Socialstyrelsen set sig nødsaget til at “true” med at trække statstilskuddet tilbage, hvis ikke der kunne fremlægges tilstrækkelig og ordentlig dokumentation, for projektet. Endvidere var Frederiksberg Kommune tillige utilfreds med forløbet, og det valgte design, som kommunen aldrig rigtigt brød sig om. Oveni i dette, var byggeriet tegnet i en meget komplicerede arkitektur, som sprang alle rammer i budgettet. Alt i alt så Wind Ejendomme sig nødsaget til at droppe ud af samarbejdet, med Totalrådgiveren, droppe det valgte design og starte “forfra”. De indtil da anvendte omkostninger (ca. DKK 4 mio.) blev afskrevet. 


Wind Ejendomme valgte herefter et nyt arkitektfirma – Rytter Arkitekter – som efter kort tid fik re-designet kollegiet helt forfra. Såvel Socialministeriet som kommunen, kunne straks bedre lide det valgte design og arkitektur, og det nye projekt blev straks godkendt. Tilmed lå det inde for de stipulerede økonomiske rammer (på ca. DKK 13.000 pr. m² i totalentreprisepris plus moms). 


Hedorff Kollegiet valgte – mere eller mindre frivilligt – at fortsætte i førnævnte setup med totalrådgiverfirmaet, og endte efter sigende med en betydelig højere byggepris (over DKK 18.000 pr. m² plus moms). Efter byggeriets opførelse måtte Hedorff Kollegiet i nogle omgange tilmed rette op på byggeriets konstruktion.


Resultaterne af de to forskellige designs/løsninger kan beskues ved Preben Kaas Vænget, Frederiksberg i dag. 


Byggeprocessen

Kort efter at byggeriet af Flintholm I var blevet igangsat gik selskabets byggelångiver, Roskilde Bank, konkurs (august 2008). 


Wind Ejendomme blev kort derefter indkaldt til et møde hos Finansielt Stabilitet (FS), omkring projektets status. Der var ingen tvivl om at hensigten med mødet – fra FS’s side. Ligesom med mange andre tilsvarende møder med andre låntagere med lignende engagementer, nemlig at lånet skulle afvikles og tilbagebetales hurtigst muligt. 


Det lykkedes Wind Ejendomme, at undgå, at engagementet blev lukket ned – hvilket kunne have været fatalt (midt under finanskrisen) – idet Wind Ejendomme kunne fremlægge tilsagn fra Socialministeriet omkring statsstøtte til projektet, en “turn-key” totalentrepriseaftale (hvor totalentreprenøren havde påtaget sig samtlige risici ved projektets gennemførelse, herunder at prisen var “helt” fast), finansieringstilsagn fra realkreditinstitutter (som dokumenterede at slutfinansieringen af kollegiet var endelig på plads, når byggeriet var færdigopført, og bankens byggelåns facilitet fuldt kunne indfries med provenuet), samt lange ventelister til kollegiet når det var færdigopført. 


Byggelånskreditten blev ikke krævet indfriet, men FS betingede sig, at der blev udarbejdet en uvildig rapport omkring totalentreprenøren, byggeriets status og kvalitet, samt sandsynligheden for om byggebudgettet ville holde. Wind Ejendomme indgik aftale med NCC om at udarbejde en sådan rapport omkring byggeriet til FS. Efter tre måneder – i hvilken periode Wind Ejendomme, og selskabets anden ejer – selv måtte erlægge de løbende ratebetalinger til totalentreprenøren (og byggeriet havde kørt på nedsat kraft) – åbnede FS op for byggekreditten igen.


Byggeriet kunne herefter færdiggøres til tid og pris. Totalentreprenøren – Omega Gruppen – havde udført et upåklageligt byggeri. På intet tidspunkt var Wind Ejendomme blevet mødt med uventede anmodninger fra entreprenøren om betaling af ekstraomkostninger.


Flintholm I blev udlejet på rekord tid, og har aldrig haft en tom bolig. Ventelisten til kollegiet har altid meget meget lang. Årsagen hertil – er udover at der generelt er en kraftig søgning til kollegier i København/Frederiksberg – at huslejen de første 20 år, fra kollegiets ibrugtagning i 2009, ligger langt under markedslejen. FLINTHOLM II

Flintholm Kollegiet ApS indgik i 2012 en betinget grundkøbsaftale omkring køb af et nabojordstykke til Flintholm Kollegiet I.


Efter ca. tre års arbejde med kommunen – i hvilket periode der var blevet fremsendt flere forskelle bygningsdesign – blev der i 2016 gennemført en lokalplanproces af kommunen for området hvor Flintholm II skulle opføres. Den ny lokalplan blev vedtaget, og processen med opførelsen af et kollegium yderligere, med 92 ungdomsbolig, ved siden af Flintholm I, kunne egentligt igangsættes.


Flintholm Kollegiet ApS indgik aftale med totalentreprenørselskabet Daurehøj Erhvervsbyg omkring opførelse af kollegiet primo 2017.


I efteråret 2017 blev det besluttet at sælge Flintholm Kollegiet ApS til svenske Heimstaden AB (der på daværende tidspunkt havde opstartet deres opkøb af ejendomme i Danmark, red). Ca. halvdelen af købesummen for Flintholm Kollegiet ApS skulle forfalde i forbindelse med indgåelse af handlen, og den anden del af købesummen efter Flintholm II var færdigopført og klar til ibrugtagning.


Kort tid før kollegiet var planlagt færdigopført (ultimo 2018), gik totalentreprenørselskabet  konkurs. 


Wind Ejendomme måtte straks herefter tilsikre, at arbejdet blev genoptaget og kollegiet bygget færdigt. BYR Gruppen blev hyret til at assistere hermed. 


Ca. 2/3 af Flintholm II’s beboere endte med at kunne flytte ind til aftalt tid den 1. januar 2019 og de resterende beboere måneden efter, dvs. én måned efter planlagt indflytning. Alle boligerne var færdigopførte på dette tidspunkt. Færdiggørelse af kollegiets flyttesrum og udendørs arealer udestår. Beboerne kom dermed i begrænset omfang til at kunne mærke følgevirkningerne af konkursen.


Parallelt med færdiggørelsen af byggeriet blev en (sædvanlig) juridisk proces med konkursboet efter totalentreprenøren, herunder dennes långiver igangsat. Dette kom efterfølgende til at vare ca. 3 år. Wind Ejendomme fik assistance fra Winsløw Advokatfirma og BYR Gruppen.

Flintholm Kollegiet ApS ejede “Flintholm” I og “Flintholm II”, som blev ibrugtaget i henholdsvis 2009 og 2019.

 

Såvel Flintholm I og Flintholm II er udviklet fra bunden af Wind Ejendomme, der har stået for processen lige fra køb af grund, tilvirkning af lokalplan, gennemførelse af projekteringsperiode med arkitekter og ingeniører, indhentning af tilbud fra entreprenører, tilvejebringelse af bygge- og slutfinansiering, gennemførelse af byggeriet, og den efterfølgende administration (varetaget af Wind Administration) og selskabsadministration.

 

Flintholm Kollegiet ApS blev ved en selskabsoverdragelse solgt til Heimstaden AB i 2017.


Kollegiet huser i alt ca. 250 unge mennesker under uddannelse.