Ejendomskommanditselskabet Øresundsvej 92-94

Status: Solgt 2013

Salgspris

DKK 22,5 mio. (5,4%)

Anskaffelsessum

DKK 23 mio.

Akk. indtjening

DKK 0,5 mio.

Specifikation

Værdiregulering: DKK -0,5. Drift DKK 1 mio.

Nettoafkast

DKK 1,2 mio.

Nettoafkast

Årlig lejeindtægt TDKK 1.525 (DKK 1.200 pr. m²). Årlige driftsudgifter ca. TDKK 325 (DKK 250 pr. m²)

Bruttoareal

1.279 m²

Benyttelse

1.117 m² kollegium fra 1. til 5. sal. 162 m² erhvervslokale i stueetagen (udlejet til ejendomsmægler)

Wind Ejendommes andel : 57%

m/eksterne investorer

Historik

 

Projektselskabet erhvervede et mindre grundstykke beliggende Øresundsvej 92-94, København, med et grundareal på ca. 408 m².

På gruppen lå en mindre nedslid 1-etagers bygning. 

Bygningen blev erhvervet med henblik på, at gennemføre et “projektsalgs”-projekt på grunden. Dvs. få etableret det nødvendige plangrundlag for grunden (enten i form af en ny lokalplan eller en dispensation til boligbyggeri i 5 etagers højde), kontinuerligt hermed at få tegnet og godkendt et projekt, og herefter sælge boligerne på projektstadiet. Når en tilstrækkelig mængde boliger var solgt, skulle ejendommen opføres.

Pga. finanskrisen, som indtraf ca. et år efter købet af grunden, blev strategien lagt om.

Wind Ejendomme havde tidligere gennemført flere kollegie-projekter, herunder statsstøttede projekter, så Wind Ejendomme fik igangsat en udvikling af ejendommen i den retning.

Det lykkedes – som et af de sidste projekter under den pågældende statsstøtteordning, som var i effekt i 00-erne – at opnå statsstøtte til opførelse af et mindre kollegium med 24 ungdomsboliger.

Efter et bankskifte – fra Roskilde Bank (som gik konkurs under finanskrisen) til Danske Bank – blev byggeriet igangsat i 2009. 

Ca. ½ år inde i byggefasen gik totalentreprenøren konkurs. 

Det lykkedes efter ca. ½  år at få genopstartet byggeriet med en ny entreprenør, og få færdiggjort byggeriet.

Byggeriet blev ibrugtaget medio 2012. 

INFO

Der var opnået statsstøtte til opførelse af kollegieejendommen.


Statsstøtten blev udbetalt da kollegiet blev ibrugtaget. Som modvægt til statsstøtten forpligtes den til enhver tid værende ejer af kollegiet til, at udleje kollegiet – de første 20 år efter ibrugtagningen – til en nærmere bestemt (lav) husleje.


Kollegiet har 24 værelser med en gennemsnitlig størrelse på ca. 43 m². Den månedlige husleje udgjorde ca. DKK 4.000 pr. måned pr. enhed.