Odense Havneudvikling

Status: Afviklet 2010

Afhændede ejendomme

Resumé

Udviklingsselskabet Odense Havneudvikling A/S (OHU) blev nødlidende under finanskrisen, og selskabets tyske seniorlångiver betingede sig, at selskabet blev overdraget til det børsnoterede Sjælsø Gruppen A/S i 2010 (Sjælsø Gruppen gik selv konkurs to år efter). 

 

Historik 

OHU erhvervede et stort grundstykke med en samlet byggeret på over 60.000 m² ved havnefronten ved Odense Havn i sommeren 2007. Grunden er beliggende lige ud til Odense Havn, med udsigt ud over “Kulturøen” (mod nord).  Afstanden ind til Odense Bymidte er relativ kort. 


Samtidigt med grundkøbet blev der vedtaget en ny lokalplan for området, som gav mulighed for boligbyggeri ved havnen. Lokalplanen gav mulighed for, at opføre ca. 16 boligblokke – to rækker med 8 boligblokke i hver – med frontbeliggenhed til havnepromenaden, på de byggegrunde selskabet havde erhvervet. 

 

OHU gik straks efter at lokalplan var blevet vedtaget i gang med at sælge ejerlejlighederne i de første to boligblokke. Det lykkedes at sælge ca. 2/3 af ejerlejlighederne i de første to boligblokke (ca. 18 % af hele projektet) i de efterfølgende måneder. 

 

Salget af lejligheden stoppede imidlertid prompte, da Lehman Brothers gik konkurs medio september 2007 (som blev startskuddet til Finanskrisen). Babcock & Brown (BnB) kom kort efter i store finansielle problemer, og meddelte Wind Ejendomme at selskabet ikke længere ville være i stand til at opfylde dets aftaler med OHU.


Wind Ejendomme overtog herefter i en overgangsperiode (fra sommeren 2009 til 2010) ejerskabet af OHU, indtil selskabet blev overdraget til Sjælsø Gruppen, efter OHUs tyske seniorlångivers ønske. Sidstnævnte havde i forvejen en række lignende projekter med Sjælsø Gruppen, som ligeledes  var stærkt mærket af Finanskrisen.


I OHU rekonstruktionsperiode – frem til overdragelsen til Sjælsø Gruppen – lykkedes det efter et fint samarbejde med den tyske seniorlångiver, at færdiggøre byggeriet af de første to bygninger, og aflevere disse til køberne, stort set uden at køberne kom til at mærke noget til OHUs finansielle problemer.

 

MT Højgaard var hyret som totalentreprenør af OHU, og jf. aftalerne med entreprenøren, var det entreprenørens forpligtelse, at gennemføre 1- og 5-års syn efterfølgende. Efter OHU havde afleveret de enkelte ejerlejligheder til køberne, var OHU endeligt ude af aftalerne med ejerlejlighedskøberne.


Ingen omkring projektet – herunder blandt andet køberne af lejligheder, totalentreprenøren eller andre entreprenører, led noget tab grundet OHUs finansielle problemer. Alene BnB og den tyske seniorlångiver led tab. Wind Ejendomme havde i forbindelse med projektets etablering påtaget sig en mindre hæftelse med TEUR 500 (som blev kaldt).

 

– – – – – – – –


Wind Ejendomme havde siden projektets etablering ageret, som selskabets ansvarlige developer. 


Frem til finanskrisen satte ind, forløb udviklingen af grunden, der i perioden havde taget de første væsentlige skridt til, at ændre sit præg fra at være et industriområde til et nyt attraktivt beboelsesområde, planmæssigt. OHU havde således i 2007 og 2008 gennemført omfattende jordmodningsarbejder ved Odense Havn, der omfatter nedrivning af de eksisterende bygninger, oprensning af forurenet jord, opgravning og anlæggelse af en 200 meter lang og 30 meter bred kanal med en dybde på minimum 2 meter, anlæggelse af en bro til “kulturøen”, samt nye kaj og promenadeanlæg. Flere af disse delentrepriser var ikke færdiggjort da finanskrisen satte ind i efteråret 2008, men i et fint samarbejde med OHU’s seniorlångiver blev alle de nævnte infrastrukturarbejder færdiggjort. Alt sammen til aftalt tid og indenfor rammerne at de budgetterede anlægsbudgetter (det samlede budget for disse infrastrukturinvesteringer udgjorde ca. DKK 100 mio.). Parallelt hermed blev de to første byggerier i “Promenadebyen” – “Stævnen” og “Broen” – også færdigopført, og afleveret til de fremtidige ejere. 

 

Projektet var baseret på at der kunne opnås en gennemsnitlig salgspris på ca. DKK 25.000 pr. m². Priser som i perioden 2005-2007, blev opnået ved f.eks. Nyborg Havn, som havde gennemløbet en lignende havneudvikling, i blot mindre omfang, startende 3-4 år før projektet i Odense.  

 

Om Babcock & Brown (BnB)

OHU har finansielt understøttet af BnB, som havde påtaget sig den altovervejende risiko i forbindelse med projektets gennemførelse. BnB var i overensstemmelse hermed  den største aktionær i OHU.

 

Da finanskrisen indtraf gik BnB, som en af de første kapitalfonde – world wide – konkurs, og gik i endelig likvidation i 2009. 

 

BnB var et globalt investeringsfirma, oprindeligt etableret i Sydney, Australien i 1977. Virksomheden havde på sit højeste 1.500 ansatte, fordelt på 28 kontorer over hele verden, (primært i Europa og USA). BnBs markedsværdi udgjorde i sommeren 2007 over USD 9 mia. 

 

.