Nyhed

bear-market-gd58a0e70f_1920

Finanskrisen

Wind Ejendomme i Finanskrisen

Wind Ejendomme er ikke upåvirket af den igangværende finanskrise. Selskabet har imidlertid ageret tilpas konservativ i de seneste 3-4 års ‘hausse’-marked, og har kun i meget begrænset omfang påtaget sig ny risiko (set i forhold til størrelsen af de projekter selskabet er involveret i) i de senere år.

 

Wind Ejendomme valgte endvidere ultimo 2004, at ophøre med at etablere nye 10-mands-K/S’er, idet selskabets opfattelse var, at købspriserne for denne type aktiver var blevet for høje. Selskabet har i stedet, i perioden 2005 til 2008, afviklet en stor del af de 10-mands-K/S’er selskabet etablerede i de første år af virksomhedens levetid. 7 ud af 10 projekter er således blevet afhændet i denne periode – alle med overskud. De tilbageværende tre 10-mands-K/S’er i porteføljen – der alle kan betegnes som lavrisikoejendomme – har alle fået omlagt størsteparten af den oprindelige bankfinansiering til realkreditbelåning. 

 

Wind Ejendomme har fra 2005 især beskæftiget sig med udvikling af projekter til boligformål. Tre større projekter er etableret i forskellige samarbejdsformer med risikovillig venturekapital, hvor eksterne partnere har påtaget sig den overvejende økonomiske risiko. Projekternes størrelse har en potentiel (færdigudviklet) markedsværdi på op i mod kr. 1,75 mia. (værdiansættelse i 2007), og omfatter udvikling af op imod 600-700 lejligheder til boligformål. Wind Ejendommes primære opgave i projekterne er, at agere som projekternes ansvarlige projektudvikler. Wind Ejendomme har påtaget sig økonomiske forpligtelser/hæftelser, der beløber sig til i alt ca. kr. 10 mio. En stor del af disse forpligtelser (kr. 6 mio.) blev afskrevet i løbet af 2007. De resterende forpligtelser forventes afskrevet/hensat i 2008 regnskabet (selskabets regnskab for 2008 forventes endvidere negativt påvirket af, at tidligere foretagne opskrivninger på disse udviklingsprojekter, forventes afskrevet igen).

 

Udover ovennævnte 6 ejendomsprojekter arbejder Wind Ejendomme aktuelt med udvikling og opførelse af to ungdomsboligprojekter i København. Projekterne er etableret i henhold reglerne omkring statsstøttede ungdomsboliger (statsstøtten udgør i alt ca. kr. 80 mio.). Den ene ejendom forventes ibrugtaget i efteråret 2009, den anden året efter. Begge ejendomme forventes efter opførelsen 100% finansieret med realkreditlån.

 

Wind Ejendomme arbejder derudover – som virksomheden kontinuerligt gør – med en stribe forskellige projekter på et endnu ikke forpligtende stadie. 

 

Fremadrettet forventes et faldende aktivitetsniveau grundet de ændrede markedsvilkår selskabet opererer i. Adgangen til kapital – som er livsnerven for al ejendomsudvikling og -investering – forventes at blive både vanskeligere og dyrere i de kommende år.

 

Komplette oversigter over hhv. igangværende og afsluttede projekter (med deltagelse af eksterne private investorer) Wind 

 

Ejendomme har etableret siden virksomheden blev etableret kan ses her: