Wind Ejendomme har specialiseret sig i, at foretage udvikling af ejendomme.

 

Udviklingen sker enten i samarbejde med kapitalstærke fonde/finansielle institutter (store projekter), sammen med private investorer (mellemstore projekter), eller i eget regi (mindre kapitalkrævende projekter).

 

KNOW HOW

Wind Ejendomme har en lang og bred erfaring i udvikling af ejendomme. Erfaringen spænder over udvikling af forskellige kategorier af boligejendomme (alm. familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger etc.) til mange forskellige typer af erhvervsejendomme, herunder alle beslægtede arbejdsopgaver hermed, f.eks.:

 

Projektetablering

Udarbejdelse af forretningsplan

Kapitalfremskaffelse (herunder investorsammensætning)

Projektstyring og –monitorering

Etablering af plangrundlag (lokalplanudarbejdelse)

Kontraktindgåelse (entreprenører, rådgivere etc.) 

Salg/udlejning af aktiver (herunder markedsføring)

Detaljeret økonomisk rapportering (til investorer)

Selskabsadministration i øvrigt

Selskabsretlig og skattemæssig optimering   

HVILKE UDVIKLINGSPROJEKTER MED HVILKE INVESTORER?

Størrelsen samt kompleksiteten af det enkelte udviklingsprojekt, er afgørende for i hvilket finansielt regi det enkelte projekt etableres (dvs. hvorledes kapitalfremskaffelsen gennemføres), og dermed også i hvilken ejerstruktur/investorkreds projektet etableres i:

 

(1) INSTITIONELLE INVESTORER / VENTUREKAPITAL

Kapitalkrævende/komplekse udviklingsprojekter etableres i samarbejde med professionel risikovillig kapital. Den risikovillige kapital modtager den overvejende andel af en eventuel udviklingsgevinst, og har i tråd hermed påtaget sig den største økonomiske risiko, ved projektets gennemførelse.

 

I disse projekter består Wind Ejendommes primære opgave i – efter at projektet er etableret, det fornødne kapitalgrundlag er tilvejebragt og en forretningsplan er vedtaget – at gennemføre udviklingen af det givne projekt. Selskabet modtager ofte et løbende developer fee, samt en resultataflønning (der er afhængig af investeringsresultatet) når udviklingsprojektet er gennemført.

 

Wind Ejendomme indskyder kapital/hæfter typisk for et meget begrænset beløb i denne type sager, set i forhold til projekternes størrelse.

 

Der finder ofte løbende et tæt samarbejde sted mellem Wind Ejendomme og kapitalpartneren omkring det enkelte projekts strategiske udvikling.

 

Udviklingen kan omfatte store infrastrukturelle udviklingsopgaver med mange involverede parter. Investeringshorisonten kan være helt op til 6-8 år, for store udviklingsprojekter.

 

Eksempler på denne type projekter: Odense Havneudvikling og Amager Strand.

 

(2) PRIVATE INVESTORER

Alene udviklingsprojekter, der kan karakteriseres som værende mindre komplekse og lettere kapitalkrævende, etableres i samarbejde med eksterne private passive investorer. Ofte omfatter projektet udvikling af en enkelt afgrænset ejendom.

 

Wind Ejendomme er altid medinvestor – på lige fod med de øvrige investorer – i denne type projekter. Typisk har Wind Ejendomme den største ejerandel. Wind Ejendomme varetager udvikling og administration af selskaberne.

 

Tidshorisonten er ofte forholdsvis kort – typisk mellem 1-3 år.

 

Et eksempel herpå er: Havnestadhus A/S.

 

(3) EGNE PROJEKTER

Mindre ikke kapitalkrævende projekter etableres i eget regi.

 

Et eksempel herpå er: Flintholm Kollegium