Igangværende projekter med private investorer

Nedenstående udgør en komplet liste over igangværende projekter etableret af Wind Ejendomme, hvori der deltager eksterne private passive investorer (fortegnelser over investeringsresultatet af de igangværende h.h.v. afsluttede projekter forefindes nederst i listen).

– – – – – –   “UDBUD” AF PROJEKTER TIL EKSTERNE PRIVATE INVESTORER   – – – – – –

Wind Ejendomme har i de senere år ikke udbudt ejendomsprojekter til en bred kreds af nye investorer.  De fleste af disse projekter blev etableret i perioden 2002 til 2005 (alle på nær tre af projekterne, er efterfølgende blevet afviklet igen – alle med pæne investeringsresultater tilfølge).

Wind Ejendomme udbød ejendomsprojekterne på en lidt anden vis, end andre projektudbydere i den periode (eventuelle nye projekter vil blive etableret efter samme koncept):

 

Wind Ejendomme deltager altid i projekterne – med en given ejerandel – på lige fod med de øvrige investorer i projektet. Hermed sikres det – i bred forstand – at projektudbyderen har den samme langsigtede målsætning, som de øvrige investorer.

Wind Ejendommes honorar for etablering af projekter ligger i niveauet 1,5 %-3,7 %. Andre udbydere af ejendomsprojekter har typisk modtaget en honorering på mellem 5 % og 6,5 % af aktiverne i investeringsprojektet (dette skal ses i sammenhæng med “Incentive fee”).

Wind Ejendomme tilbyder at forestå selskabsadministrationen gennem datterselskabet – Wind Selskabsadministration & Projektudvikling – og ejendomsadministrationen gennem det tilknyttede koncernselskab – WA (tidligere Wind Administration). Det er op til det enkelte investeringsselskab, hvorvidt dette skal ske, og det enkelte investeringsselskab bestemmer endvidere, hvornår en eventuel administrationsaftale skal opsiges. Hermed sikres det at selskabs- og ejendomsadministrationen sker på fornuftige markedsvilkår.

Hos andre udbydere har man set projekterne etableret med 10-årige uopsigelige selskabs- og/eller ejendomsadministrationsaftaler.

Som følge af det lidt lavere etableringshonorar, har Wind Ejendomme aftalt et incentive fee med flere af investeringsselskaberne, som Wind Ejendomme har etableret, hvor Wind Ejendomme, aflønnes ekstraordinært med et incentive fee, såfremt ejendommen – når projektet afvikles – sælges til en højere værdi end forudsat i udbudsprospektet (inflationskorrigeret). Den enkelte investorkreds vælger naturligvis selv hvornår ejendommen/projektet ønskes afviklet.

– – – – – –   EKSTERNE PRIVATE INVESTORER   – – – – – –

Flere projekter er etableret sammen med  eksterne private passive investorer.  Dette afhænger typisk af projektets karakter, størrelse og/eller projektets undfangelse. Wind Ejendomme deltager altid på lige fod med de øvrige investorer i de projekter. Ingen projekter etableres således med henblik på, at opnå udbyderhonorar, men fordi hensigten – for Wind Ejendomme selv – er, at investere i det pågældende aktiv.

Hvert enkelt ejendomsprojekt med eksterne investorer etableres i sin egen selvstændige juridiske enhed, med forskellig investorkreds, strategi, finansiering og hæftelsesforhold mv. Dvs. alle etablerede projekter er uafhængige af hinanden.

Nedenfor er det samlede investeringsresultat fra investeringer med eksterne private passive investorer anført (før cursor over felter):

 

Oversigt over projekter med investorer

Igangværende projekter - Forventet indtjening

DKK 127 mio.

Specifikation

Porteføljens dagsværdi udgør ca. DKK 302 mio. Anskaffelsessummen udgør DKK 193 mio.
Se her

Afviklede projekter - Realiseret indtjening

DKK 268 mio.

Specifikation

Den samlede realiserede salgssum af afviklede projekter DKK 867 mio. Anskaffelsessummen udgjorde DKK 609 mio.
Se her

Antal projekter

19

Specifikation

16 projekter er afviklet. 3 projekter er igangværende. Ingen realiserede projekter har medført tab for investorerne. Der forventes ligeledes et positivt afkast fra igangværende projekter når de afsluttes.

Betalte skatter

DKK > 150 mio.

Specifikation

Beløbet angiver hvad der omtrentligt er generet til den danske statskasse, fra de afviklede og igangværende projekter.