Nyhed

172369_odense-havn-skumring

Odense Havneudvikling A/S overdraget til Sjælsø Gruppen (I 2010)

Wind Ejendomme A/S har afhændet Odense Havneudvikling A/S (OHU) til Sjælsø Danmark A/S. OHU’s formål er at udvikle “Promenadebyen” – et nyt boligområde ved Odense Havn.

Wind Ejendomme havde i en overgangsperiode – fra sommeren 2009 – overtaget alle aktier i OHU, imens der blev gennemført en finansiel/kapitalmæssig rekonstruktion af OHU.   

OHU blev etableret i 2005 og blev fra start finansielt understøttet af det australske investeringsselskab – Babcock & Brown. Grundet de usædvanlig dårlige markedsbetingelser for salg af beboelsesejerlejligheder i Danmark i 2008 og 2009, fik OHU behov for yderligere kapitaltilførsel. En kapitaltilførsel, som OHUs eneste egenkapitalpartner og finansielle garant, Babcock & Brown, ikke kunne efterkomme (Babcock & Brown gik konkurs under finanskrisen).

Wind Ejendomme har siden projektets etablering ageret, som selskabets ansvarlige developer. Frem til finanskrisen satte ind, forløb udviklingen af grunden, der i perioden har taget de første væsenlige skridt til, at ændre sit præg fra at være et indstriområde til et nyt attraktivt beboelsesområde, planmæssigt. OHU har således i 2007 og 2008 gennemført omfattende jordmodningsarbejder ved Odense Havn, der omfatter nedrivning af de eksisterende bygninger, oprensning af forurenet jord, opgravning og anlæggelse af en 200 meter lang og 30 meter bred kanal med en dybde på minimum 2 meter, anlæggelse af en bro til “kulturøen”, samt nye kaj og promenadeanlæg. Flere af disse delentrepriser var ikke færdiggjort da finanskrisen satte ind i efteråret 2008, men i et fint samarbejde med OHU’s seniorlångiver blev alle de nævnte infrastrukturarbejder færdigjort. Alt sammen til aftalt tid og indenfor rammerne at de budgetterede anlægsbudgetter. Parallelt hermed blev de to første byggerier i “Promenadebyen” – “Stævnen” og “Broen” – også færdigopført, og afleveret til de fremtidige ejere.

Projektet var baseret på at der kunne opnås en gennemsnitlig salgspris på ca. DKK 25.000 pr. m² – priser som i perioden 2005-2007, blev opnået ved f.eks. Nyborg Havn (dvs. ikke pga. af for optimiske budgetter, at projektet gik i stå på det tidspunkt).

Årsagen til at OHU blev finansielt nødlidende, var dels at markedet for salg af beboelsesejerlejligheder i 2008 og 2009 gik fuldstændigt i stå (Finanskrisen der satte ind i slutningen af 2008 gjorde potentielle køberne endnu mere afventende og forsigtige), og dels at Babcock & Brown ikke overlevede finanskrisen.

Wind Ejendomme er ikke i tvivl om, at området ved Odense Havn – på sigt – vil udvikle sig til et meget eftertragtet sted at leve og bo i Odense. Især hvis den udviklingsstrategi, som OHU har haft indtil i dag, fortsættes – dvs. hvor det er hensigten at skabe en ny levende bydel, hvor bebyggelsen fremstår meget diversificeret, i høj arkitektonisk standard og opført i materialer af høj kvalitet. At politikerne i Odense – meget uforståeligt – primo 2009 valgte at droppe det planlagte  “Vandkulturhus” (en mere folkelig og dækkende betegnelse vile være “Byens Badeland”), på “Byens Ø” (tidligere omtalt som “Kulturøen”), er en streg i regningen for udviklingshastigheden af området. En uforståelig beslutning fordi opførelsen i stor udstrækning formentligt havde været selvfinansieret, af højere grundsalgsværdier af de grunde Odense Kommune (via Odense Havn A/S) besidder ved havnen, samt endvidere af de positive afledte effekter en uafbrudt fortsættelse af den førnævnte hidtige udviklingsstrategi for området ville have medført. Som et kuriosum kan nævnes, at såfremt politikerne tog opførelsesplanerne frem af skuffen igen i dag, så ville “Byens Badeland” med stor sandsynlighed i dag – pga. stærkt faldende byggepriser – kunne opføres til en væsentligt lavere pris, end den opførelsespris en stor majoritet af politikerne i Odense tidligere har godkendt. 

Yderligere informationer omkring OHU, se her og www.promenadebyen.dk.

Salg af Falkoner Kollegiet

Wind Ejendomme har afhændet projektselskabet Falkoner Kollegiet ApS, som ejer Falkoner Kollegiet, Sylows Alle 13, 2000 Frederiksberg, via en selskabshandel, for DKK 185 mio.(svarende til

Læs mere

VesterBerg EjendomsInvest

Wind Ejendomme har erhvervet 50 % af anpartskapitalen i WQ EjendomsInvest ApS. Wind Ejendomme ejer herefter selskabet 100 %.  Selskabet har i forbindelse hermed skiftet

Læs mere

Køb af erhvervsejerlejligheder

Wind Ejendomme har igennem søsterselskabet – AMH EjendomsInvest ApS – erhvervet en mindre erhvervsejerlejlighedsportefølje beliggende Godthåbsvej 35-41 m.fl., Frederiksberg, bestående af 7 ejerlejligheder for ca.

Læs mere

IB4 – Meeting & Dining

Wind Ejendomme har etableret et nyt mødekontor-/bespisningssted for (primært) forretningsfolk i lokalerne på Islands Brygge 4, 2300 København S, benævnt “IB4”. Bygningen er beliggende lige

Læs mere