Flintholm Kollegiet ApS

Salgsværdi

DKK 300 mio. (4,00%)

Info

Ejendommen blev solgt via en selskabshandel til svenske Heimstaden AB i 2017. Anden del af salgssummen forfaldt i 2019, efter WE havde færdigopført Flintholm II.

Resultat

DKK 100 mio.

Info

Klart den største del af investerings resultatet fremkommer fra udviklingen af kollegierne, og en mindre del fra de løbende driftsoverskud.

Nettoafkast

DKK 11,8 mio.

Spec. af afkast

De årlige lejeindtægter udgør DKK 14,2 mio. (DKK 1.675 pr. m²). De årlige udgifter udgør ca. DKK 2,375 mio. (DKK 280 pr. m²).

Bruttoareal

8.500 m²

Spec. af arealer

Flinholm I udgør 4.950 m² og indeholder 116 ungdomsboliger. Flinholm II udgør 3.550 m² og indeholder 92 ungdomsboliger.

AFVIKLET PROJEKT - Wind Ejendommes ejerandel udgjorde 50%

Flintholm Kollegiet ApS (afhændet i 2017)

Flintholm Kollegiet ApS ejede “Flintholm” I og “Flintholm II”, som blev ibrugtaget i henholdsvis 2009 og 2019.

Såvel Flintholm I og Flintholm II er udviklet fra bunden af Wind Ejendomme, der har stået for processen lige fra køb af grund, tilvirkning af lokalplan, gennemførelse af projekteringsperiode med arkitekter og ingeniører, indhentning af tilbud fra entreprenører, tilvejebringelse af bygge- og slutfinansiering, gennemførelse af byggeriet, og den efterfølgende administration (varetaget af Wind Administration) og selskabsadministration. 

Flintholm Kollegiet ApS blev ved en selskabsoverdragelse solgt til Heimstaden AB i 2017.

Kollegiet huser i alt ca. 250 unge mennesker under uddannelse.
 

Boligsøgende under uddannelse kan blive skrevet op på venteliste til en ungdomsbolig her: www.kollegierneskontor.dk.

 

 

Historik

Flintholm I

Wind Ejendomme ApS erhvervede byggegrunden, hvor Flintholm I er opført af Frederiksberg Kommune i 2004. Flintholm Kollegiet ApS modtog tilsagn fra Socialministeriet i 2004 omkring tilskud til opførelse af et kollegium på grunden. På samme tid indgik Flintholm Kollegiet ApS en Totalrådgiveraftaler (sammen med nabokollegiet, “Heedorff Kollegiet”, som ligeledes havde modtaget statsstøtte til opførelse af et mindre kollegium) med et ingeniørfirma, omkring den overordnede styring af projekterings- og byggefase (herunder styring af arkitektfirmaet på sagen). 

Efter et meget uheldigt forløb med en varighed på et til to år valgte Flintholm Kollegiet ApS, at udtræde af dette samarbejde, pga. en – efter Wind Ejendommes opfattelse – meget uheldig styring af projekteringsfasen, hvor det ikke lykkedes for ingeniørfirmaet, at få fremsendt tilfredsstillende dokumentation for byggeriets karakteristika til Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, som så sig nødsaget til at “true” med at trække statstilskuddet tilbage), kommunen var utilfreds med forløbet, og det valgte design, samt den komplicerede arkitektur, som sprang alle rammer i budgettet.

Wind Ejendomme valgte herefter en ny arkitekt – Rytter Arkitekter – som efter kort tid fik redesignet kollegiet helt forfra, som straks kunne godkendes af Socialministeriet og kommunen, og som tilmed lå inde for de stipulerede økonomiske rammer (på ca. DKK 13.000 pr. m² i totalentreprisepris plus moms).

Hedorff Kollegiet valgte – mere eller mindre frivilligt – at fortsætte i førnævnte setup med ingeniørfirmaet, og endte efter sigende med en betydelig højere byggepris (over DKK 18.000 pr. m² plus moms). Resultaterne af de to forskellige designs/løsninger kan beskues ved Preben Kaas Vænget, Frederiksberg i dag.

Kort efter at byggeriet af Flintholm I var igangsat gik selskabets byggelångiver, Roskilde Bank, konkurs. Wind Ejendomme blev kort derefter indkaldt til et møde hos Finansielt Stabilitet (FS), omkring projektets status. Der var ingen tvivl om at hensigten med mødet – fra FS’s side. Ligesom med mange andre tilsvarende møder med andre låntagere med lignende engagementer, nemlig at lånet skulle afvikles og tilbagebetales hurtigst muligt. Det lykkedes Wind Ejendomme, at undgå, at engagementet blev lukket ned – hvilket kunne have været fatalt (midt under finanskrisen) – idet selskabet kunne fremlægge tilsagn fra Socialministeriet omkring statsstøtte til projektet, en “turn-key” totalentrepriseaftale (hvor totalentreprenøren havde påtaget sig samtlige risici ved projektets gennemførelse, dvs. fast pris),finansieringstilsagn fra realkreditinstitutter (som dokumenterede at slutfinansieringen af kollegiet var endelig på plads, når byggeriet var færdigopført, og det af banken ydede byggelån kunne indfries), samt lange ventelister til kollegiet når det var færdigopført. Byggelånskreditten blev ikke krævet indfriet, men FS betingede sig, at der blev udarbejdet en uvildig rapport omkring totalentreprenøren, byggeriets status og kvalitet. Wind Ejendomme indgik aftale med NCC om at udarbejde en sådan rapport omkring byggeriet til FS. Efter tre måneder – i hvilken periode Wind Ejendomme, og selskabets anden ejer – selv måtte erlægge de løbende rate betalinger til totalentreprenøren – åbende FS op for byggekreditten igen.

Flintholm I blev udlejet på rekord tid, og har aldrig haft en tom bolig. Ventelisten til kollegiet har altid meget meget lang. Årsagen hertil – er udover at der generelt er en kraftig søgning til kollegier i København/Frederiksberg – at huslejen de første 20 år, fra kollegiets ibrugtagning i 2009, ligger langt under markedslejen. 

Flintholm II

Flintholm Kollegiet ApS indgik i 2012 en betinget grundkøbsaftale omkring køb af et nabojordstykke til Flintholm Kollegiet I.

Efter ca. tre års arbejde med kommunen, blev der i 2016 vedtaget en ny lokalplan for området, som gjorde det muligt, at opføre et kollegium yderligere, med 92 ungdomsbolig, ved siden af Flintholm I.

I efteråret 2017 blev det besluttet at sælge Flintholm Kollegiet ApS til svenske Heimstaden AB. Det blev aftalt at anden del af købesummen skulle forfalde efter at Flintholm II var færdigopført og klar til ibrugtagning.

Kort tid før kollegiet var færdigopført, gik totalentreprenøren konkurs. Wind Ejendomme måtte straks herefter tilsikre at arbejdet blev genoptaget og kollegiet bygget færdigt. I foråret 2019 blev kollegiet endeligt overdraget til Heimstaden.