2015

Vermlandsgade 51, 2300 København S afhændes for ca. DDK 120 mio.

En stor del af ejendomsporteføljens finansiering omlægges til lang rente (30-årige konverterbare realkreditlån).

 

2013 – 2014

Der arbejdes med at få etableret en ny lokalplan for et nyt kollegium (FLintholm II) på Frederiksberg. Desværre bliver denne proces uforholdsmæssig lang, men ultimo 2014, meddeler Frederiksberg Kommune, at en ny lokalplan vil blive igangsat primo 2015.

Der arbejdes på mange forskellige projekter (særligt kollegie-projekter), der desværre ikke resulterer i etablering af nogen konkrete projekter.

Wind Ejendomme yder rådgivning omkring udvikling og drift af kollegier. 

 

2012

Øresundsvej 92-94, 2300 København S afhændes for DDK 23 mio.

Flintholm Kollegiet Aps erhverver et ekstra jordstykke, hvor det er planen, at opføre et nyt kollegium (Flintholm II) ved siden af Flintholm Kollegiet. Der kan potentielt opføres et kollegium på op til ca. 3.600 m².

 

2011

Primo året bliver fire byggegrunde på Amager (Krimsvej) endeligt afhændet, efter at Køber’s due diligence periode er faldet positivt ud (grundene er afhændet ultimo 2010, med en undersøgelseperiode for køber løbende ind i 2011).

Salget markerer at Wind Ejendomme er ude af alle de større boligudviklingsprojekter, som virksomheden har været involveret i de seneste 5 år. Wind Ejendomme har på intet tidspunkt påtaget sig en større økonomisk risiko i de større boligudviklingsprojekter, end hvad virksomheden var i stand til at honorere – selv i et worce case scenario (som var det der indtrådte). Wind Ejendommes primære opgave i disse projketer, var at være den ansvarlige for projektudviklingen. Eksterne kapitalformidlere havde påtaget sig den største økonomiske risiko i projekterne (og skulle også have haft den største resultatandel).

  

2010

Ejendomsmarkedet er uændret præget af negative efterdønninger fra finanskrisen, herunder bankernes modvillighed til at foretage udlån til ejendomssektoren. Fra et næste ikke-eksisterende nyudlåningsniveau i 2009, oplever Wind Ejendomme dog, at den finansielle sektor igen er villig til at foretage udlån til ejendomsprojekter.

Således opnår selskabet i løbet af 2010 en byggefinansiering til opførelse af en kollegium på Amager (lånearrangement på kr. 30 mio.), rest-driftsfinansiering af Flintholm Kollegiet (kr. 4 mio.)., og byggefinansiering til en tilbygning, der skal opføres på Vermlandsgade i København (ca. kr. 7-8 mio.).

Efter en vellykket rekonstruktion af Odense Havneudvikling A/S, overdrages selskabet til Sjælsø Gruppen medio året. 

Ejendomskommanditselskabet Ørestads Kollegiet sælges på projektstadiet til en anden udvikler primo året. Salgssummen svarer til de udviklingsomkostninger  Wind Ejendomme tidligere har afskrevet på sagen (kr. 4 mio.).

 

2009 

Året er stærkt præget af finanskrisen, og de finansielle institutters modvilje imod at låne (nye) penge ud til projekter de ikke i forvejen er involveret i. I markedet generelt gennemføres praktisk talt ingen transaktioner mellem uafhængige parter på ‘ordinære’ vilkår.

Wind Ejendomme formår alligevel at etablere – det første nye projekt i mere end 3 år – et nyt investeringsprojekt, Falkoner Kollegiet ApS, der erhverver et nyopført kollegium med 114 ungdomsboliger, meget centralt beliggende på Frederiksberg. Ejendommen erhverves i efteråret 2009 af Wind Ejendommen sammen med en kreds af eksterne investorer. Kollegiet er meget eftertragtet og har kontinuerligt en venteliste på ca. 1.500-2.000 personer.  

I løbet af året etableres nye lange lejekontrakter for 2 ud af 3 tilbageværende “10-mands-K/S’er” i porteføljen. 12 års uopsigelige for Dagrofa på Vermlandsgade og 12 års uopsigelighed med Københavns Universitet på Østerbro Kollegiet (det tredje tilbageværende “10-mands-K/S” er udlejet til COOP (Kvickly) på 5 år endnu).

Flintholm Kollegiet færdigopføres og ibrugtages i slutningen af året, efter et godt byggeforløb. Ejendommen er straks fuldt udlejet, og har en lang venteliste.

Wind Ejendomme tilpasser organisationen og må for første gang afskedige medarbejdere. Ved årets udgang beskæftiger virksomheden således blot to fuldtidsansatte medarbejdere, imod 6 personer ved årets start. 

Wind Ejendomme erhverver i løbet af året en andel på 1/3 af et ekstern etableret investeringsprojekt (K/S Centrumgaden 15-37, Ballerup), som selskabet er passiv investor i.

 

2008  

Wind Ejendomme bliver primo året sammen med Babcock & Brown (igennem det nystiftede selskab OPP Rudkøbing A/S) prækvalificeret til, at afgive købstilbud og projektforslag til et OPP projekt omkring opførelse og efterfølgende drift i 30 år, af en ny skole der skal opføres i Rudkøbing. Skolen skal have plads til ca. 1.000 elever og bliver dermed en af de største skoler i Danmark.
Efter ca. 3-4 måneder afgøres den endelige konkurrence, hvor et konsortium omkring MTH vinder opgaven.

Wind Ejendomme afhænder Vasevej 117-121 for kr. 66 mio. Ejendommen blev erhvervet for ca. kr. 50 mio. på særlige vilkår tre år tidligere (majoriteten af gevinsten tilfalder eksterne parternere i projektet).

Opførelsen af Flintholm Kollegiet igangsættes medium året.

  

2007

Markedet for salg af nyopførte lejligheder til beboelsesformål bremser kraftigt op i løbet af året. Odense Havneudvikling A/S sælger kun ganske få boliger udover de ca. 40 boligenheder der blev solgt kort tid efter projektet blev lanceret i 2006.

Projektteamet, der blev prækvalificeret til at byde på en større grund ved Århus Havn, opnår en tredjeplads i den endelige konkurrence. Wind Ejendomme indgik i dette team sammen med bl.a. Babcock & Brown.

Ejendomskommanditselskabet Vestergade 25 sælger en ejendom i Køge udlejet til Kvickly for kr. 58 mio. Selskabet afvikles efterfølgende. Projektet blev etableret i 2003, hvor ejendommen blev erhvervet for kr. 45 mio.

Ultimo året opnår Wind Ejendomme tilsagn om statsstøtte til opførelse af et kollegium i Ørestad Syd.
  

  

2006

I december erhverver Wind Ejendomme, sammen med ledende medarbejdere i firmaet, en mindre byggegrund på Øresundsvej på Amager. På grunden kan opføres ca. 1.200 m2 ny bebyggelse til beboelsesformål.

I november erhverves yderligere 11.000 m2 byggejord ved Odense Havn (Stenfiskerkajen). Erhvervelsen sker i Odense Havneudvikling II A/S, der har samme ejerkreds som Odense Havneudvikling A/S.

I oktober erhverver UAS yderligere byggegrunde med en byggeret på ca. 5.000 m2 ved Amager Strandpark. 

I september prækvalificeres Wind Ejendomme, sammen med en gruppe af arkitekter og ingeniørfirmaet – herunder flere internationale firmaer (bl.a. det engelske arkitektfirma Fosters & Partners) – til at byde på første fase af et større grundudsalg ved Århus Havn. Projektteamet aflevere senere samme år i december et egentligt købstilbud på grunden. Projektet har en samlet projektværdi på mere end kr. 2 mia. Babcock & Brown er den finansielle garant for projektteamet. 

I juli etableres UAS (Udviklingsselskabet Amager Strand), der erhverver de byggegrunde Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13 ejer. Selskabet ejes 100% af Wind Ejendomme. UAS fundes af et dansk pengeinstitut på venturekapitallignende vilkår.

Medio 2006 bliver Odense Havneudvikling A/S en realitet. Selskabet overtager en større byggegrund ved Odense Havn af Frigoscandia. På grunden kan opføres nye bygninger (primær til boligformål) med et samlet areal på 53.200 m2. Salget af lejligheder igangsættes i august/september og i løbet af de første 3-5 uger afhændes ca. 40 boliger (ud af 68 enheder).

Primo året afhændes Løvstræde 8, København for kr. 58 mio. Ejendommen blev erhvervet i 2002 for ca. kr. 37 mio. Ca. 85 % af fortjeneste herfra tilgår eksterne investorer.  

  

2005

Ultimo året tager WE sit nye domicil på Islands Brygge (nr. 4) i brug, efter endt ombygning. Stueetagen udlejes til en restauratør, der opstarter restauranten Aristo. 

I november har WE afhændet ejendommen Vesterbrogade 13, København for ca. kr. 54 mio. Ejendommen blev erhvervet i 2002 for ca. kr. 37 mio. sammen med en kreds af eksterne investorer. Ca. 80 % af avancen tilgår eksterne investorer.

I november indledes et samarbejde med det australske investeringsselskab Babcock & Brown.

I oktober indgår WE en betinget aftale om køb af et større grundareal i Odense Havn. Den samlede projektværdi udgør ca. kr. 1,3 mia.

I oktober har WE afhændet de sidste ejerlejligheder i ejendommen Solrød Center, Solrød. Ejendommen blev erhvervet i 2003 og er siden blevet opdelt i ejerlejligheder og frasolgt enkeltvist.

I september har WE overtaget ejendommen Vasevej 117-119 i Birkerød for kr. 50 mio. En netop vedtaget lokalplan gør det muligt at opføre nyt boligbyggeri på ca. 2.000 m² på grunden. Den samlede projektværdi udgør ca. kr. 100 mio.

I august 2005 har WE sammen med sammen med en kreds af eksterne investorer overtaget en industrigrund på Amager. De nuværende bygninger vil blive fjernet for at gøre plads til nyt boligbyggeri (ca. 5.000 m²). Investeringshorisonten er 3-4 år. Den samlede projektværdi udgør ca. kr. 150 mio.

Ejendommen Kong Georgs Vej 63-65, Frederiksberg er blevet afhændet i løbet af sommeren 2005 for kr. 26 mio.

I april blev der indgået aftale om overtagelse af et udviklingsprojekt på Frederiksberg (Flintholm Kollegium). Projektet omfatter nybyggeri af et kollegium med ca. 145 kollegieværelser. Byggeriet ventes igangsat primo 2007, og færdigopført ca. 12-14 måneder herefter. Projektværdien udgør ca. kr. 140 mio.

I marts blev Jan Mølhave og Allan Wind enige om sidstnævntes overtagelse af alle aktier i WE. Jan Mølhave stoppede samtidigt sit daglige virke i virksomheden, og virksomheden ændrede navn fra Wind & Mølhave (WM) til Wind Ejendomme.

 

2004

Ultimo året erhvervede WM sammen med en kreds af eksterne investorer en større retailejendom på Amager for ca. kr. 80 mio. Ejendommens hovedlejer er ISO Supermarked.

Ca. 4/5 af ejendommen Grønnegade 16, Næstved blev afhændet til eksterne investorer i 4. kvartal af 2004. Ejendommen har en markedsværdi på ca. kr. 60 mio.

I sommeren 2004 erhverver WM en byggegrund for ca. kr. 18 mio. på Islands Brygge, hvor ialt ca. 50 ejerlejligheder kan opføres. Grunden erhverves i fællesskab med 4 private investorer.

I maj blev der indgået aftale om salg af ejendommen Finsensvej 84, Frederiksberg som færdigudviklet projekt, hvor ejendommen er klar til ombygning fra kontorejendom til et kollegium med ca. 75 værelser.

Pr. 1. marts 2004 har WM afhændet ejendommen Nørrebrogade 18A i København. Ejendommen blev erhvervet ultimo 2002.

 

2003

I 2003 erhvervede WM fem ejendomme for i alt ca. kr. 152 mio., hvoraf to af ejendommene er købt sammen med eksterne investorer og en af ejendommene er videresolgt til to privatinvestorer. Selskabets andel af de erhvervede ejendomme udgjorde ca. kr. 47 mio (31%).

 

2002

I selskabets første regnskabsår (1/4-02 – 31/12-02) blev der investeret i fire ejendomme for i alt kr. 114 mio. WEs andel heraf udgjorde ca. kr. 29 mio. (ca. 25%), mens de resterende kr. 85 mio. ejedes af eksterne investorer.